szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Stypendia unijne dla uczniów!

phoca_thumb_s_klasa1Już po raz drugi uczniowie z Mazowsza będą mogli ubiegać się o stypendia unijne. Wnioski będzie można składać do 22 czerwca. W tym roku stypendia otrzyma około 417 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na pomoc unijną w wysokości 380 zł miesięcznie może liczyć zdolna młodzież, pochodząca z niezamożnych rodzin - informuje rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Marta Milewska. 
 
"Stypendia pozwolą młodym, zdolnym ludziom rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Mam nadzieję, że w ten sposób trudna sytuacja finansowa nie przeszkodzi im w zdobywaniu wiedzy" – podkreśla marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik.
 
W ubiegłym roku program cieszył się dużym zainteresowaniem - o stypendium ubiegało się 3373 uczniów. Otrzymały je 504 osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 
W tym roku na stypendia zarezerwowano ok. 2,1 mln zł. Na realizację projektu stypendialnego w latach 2007 – 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeznaczono 15 mln zł.
 
"O stypendia będą mogli ubiegać się uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza. Pomoc skierowana będzie do młodzieży pochodzącej z rodzin, w których dochód rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1008 zł lub 1166 zł – w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne" - informuje Marta Milewska.
 
"Chcemy, aby stypendia trafiły do uczniów jeszcze w tym roku. Ponieważ pod uwagę będzie brana średnia ocen ze świadectwa, składanie wniosków rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego i trwać będzie do 22 czerwca br. Wniosek o przyznanie stypendium uczniowie będą mogli składać w szkole, do której uczęszczają" – podkreśla członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz.
 
Jak informuje Marta Milewska, stypendium przyznane będzie na okres 12 miesięcy - od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2010 roku. Jego łączna kwota wyniesie 4560 zł, czyli 380 zł miesięcznie. Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje w tym roku przyznać około 417 stypendiów. 
 
"Jednorazowe wynagrodzenie otrzyma także opiekun lub nauczyciel stypendysty. Wyniesie ono 700 zł brutto. W trakcie otrzymywania stypendium uczeń będzie bowiem pod dydaktyczną opieką nauczyciela-opiekuna, zatrudnionego w szkole ucznia. Nauczyciel pomoże uczniowi dobrze wykorzystać stypendium. Będzie również na bieżąco monitorować osiągnięcia edukacyjne stypendysty, prowadząc indywidualną ścieżkę rozwoju edukacyjnego uczniów" - wyjaśnia rzecznik.
 
Jak dodaje, do minimum zostaną ograniczone formalności związane z rozliczaniem stypendium. "Uczniowie nie będą musieli przedstawiać faktur lub innych dokumentów księgowych. Przewiduje się natomiast składanie sprawozdań z wykorzystania stypendium i realizacji celów edukacyjnych" - tłumaczy Marta Milewska.
 
O stypendium mogą ubiegać się wyłącznie uczniowie gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych z Mazowsza, którzy spełnią co najmniej jeden z poniższych warunków:
 
- ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej, zdawanego w latach 2006/2007 – 2008/2009, otrzymali co najmniej 36 punktów 
 
- z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum, zdawanego w latach 2005/06 – 2008/09, otrzymali co najmniej 46 punktów
 
- w roku szkolnym 2008/09 są laureatami konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
 
- w roku szkolnym 2008/09 są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
 
- uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2008/09, na poziomie nie niższym niż 5,1 
 
- uzyskali średnią ocen z grupy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym 2008/09, na poziomie nie niższym niż 5,33. 
 
Muszą także uzyskać min. 12 punktów, obliczonych na podstawie kryteriów dotyczących osiągnięć edukacyjnych, o których mowa w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim w roku szkolnym 2009/10, w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
 
Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium, podpisanego przez ucznia/rodzica/opiekuna prawnego ucznia w szkole, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2008/2009.
 
Do wniosku należy dołączyć:
 
- 3 egzemplarze indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia 
 
- świadectwo ukończenia klasy lub (w przypadku ucznia rozpoczynającego naukę w nowej szkole) odpowiednio świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
 
- wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego, który stanowił podstawę przyjęcia do gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem) 
 
- zaświadczenia wydane przez organizatora, potwierdzające udział ucznia w konkursach, olimpiadach czy turniejach 
 
- oświadczenie o dochodach członków rodziny ucznia uzyskanych w 2008 roku wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia dochodu rodziny ucznia w przeliczeniu na osobę 
 
- 3 egzemplarze projektu umowy stypendialnej 
 
- oświadczenie ucznia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
 
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez pełnoletniego ucznia/rodziców/ucznia opiekuna prawnego 
 
- orzeczenie o niepełnosprawności dziecka, jeżeli taka sytuacja ma miejsce (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem).
 
Informacja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana uczniowi oraz szkole, do której będzie uczęszczać w nowym roku szkolnym – do 30 września 2009 roku.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o pomoc oraz niezbędne formularze, w tym wzór wniosku o przyznanie stypendium można znaleźć na stronie www.mazovia.pl , odnośnik „Mazowsze – stypendia dla uczniów” lub pod adresem www.stypendia.oeiizk.waw.pl
 
źródło: PAP - Nauka w Polsce
Tagi: stypendium

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version