szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Rola dyrektora szkoły w rozwoju zawodowym nauczyciela

Kluczową rolę w reformie systemu edukacji odgrywa dyrektor szkoły. [ ... ]
Pozyskanie dyrektorów szkół to warunek konieczny dokonania zmian w oświacie.
 
 (John Fallow „masa krytyczna zmiany” 1992)
   
Praca dyrektora szkoły stanowi zagadnienie szczególnie eksponowane w literaturze z zakresu organizacji i kierowania w oświacie. Wynika to z przekonania o znaczącej roli tego czynnika w doskonaleniu i rozwoju procesów edukacyjno-wychowawczych. W dobie reformowania oświaty, dyrektor szkoły musi sprostać szerokim i niekiedy trudnym zadaniom oraz rolom służbowym. Role, różnie ujmowane przez teoretyków zarządzania, wynikają z różnorodnych zadań, które musi on realizować i ponosić osobistą odpowiedzialność za ich wykonanie.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba ukazania postaw i relacji, wynikających z zależności dyrektor szkoły – nauczyciel, poprzez prezentację funkcji i ról tego pierwszego, wpływających stymulująco, bądź hamująco na rozwój drugiego. Autorka w oparciu o literaturę przedmiotu i doświadczenia własne[1] analizuje potrzebę doskonalenia zawodowego nauczyciela, znaczenie oddziaływań dyrektora w tym zakresie, bariery oraz szanse i perspektywy dokonywania zmian. Rozważania te stanowią teoretyczny wstęp do szczegółowego badania metodologicznego zasygnalizowanych problemów oraz ich naukowego opracowania.
 
Rozwinięcia tematu dokonano w następujących podrozdziałach:
Znaczenie potrzeby rozwoju zawodowego nauczyciela
Dyrektor jako opiekun i wychowawca nauczycieli
Sposoby oddziaływania dyrektora na nauczycieli
1. Dostarczanie przykładów
2. Formułowanie zadań
3. Włączanie do procesów decyzyjnych
4. Inne
Źródła trudności
Szanse i perspektywy pożądanych zmian
 
W podsumowaniu należy zauważyć, że doskonalenie systemu oświaty, to w szczególności jakościowy rozwój szkół z ukierunkowaniem na rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela. Właściwy wszechstronny rozwój dokonuje się poprzez osobiste doświadczenia. Zadaniem szkoły jest zadbać, aby były one bogate, różnorodne i wartościowe. Rozwój ucznia jest optymalny, jeżeli proces nauczania i wychowania jest zindywidualizowany oraz realizowany w warunkach zapewniających zaspokojenie prawidłowego rozwoju potrzeb. Sprzyjać temu może świadoma praca pedagogiczna nauczycieli rozumiejących te potrzeby i umiejących je zaspokoić poprzez stwarzanie właściwych sytuacji dydaktyczno-wychowawczych. Stąd też konieczność nabywania przez nauczycieli w procesie własnego kształcenia i doskonalenia kompetencji interpretacyjnych, autokreacyjnych i realizacyjnych. Każdy z nich bowiem może przyczyniać się do sukcesów bądź niepowodzeń szkoły.
Od jakości pracy dyrektora, wg koncepcji wielu teoretyków, zależy rzeczywisty poziom funkcjonowania szkoły. W zakresie obszaru pożądanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień dyrektorów szkół, zdania autorów są zróżnicowane. Zgodną tezą jest, że dyrektor otwarty na zmiany i umiejętnie wprowadzający je w życie szkoły, może być gwarantem najwyższej jakości kształcenia, wychowania i opieki.
 
Autorka: Beata Niemiec Kubiak
Cały artykuł do pobrania ze strony Autorki w serwisie ODA na www.PublikacjeEdukacyjne.pl

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version