szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Stypendium i indeks im. J. Chrapka

dnt_logoMaturzystów w roku szkolnym 2008/2009 serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Akademickim o stypendium i indeks uniwersytecki im. Bp. Jana Chrapka.
 
Laureaci mogą otrzymać indeks na studia dziennikarskie, polityki społecznej i nauk politycznych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego lub na studia dziennikarskie w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uwaga: wszystkim absolwentom studiów licencjackich, laureatom Konkursu Akademickiego o stypendium i indeks bp. Jana Chrapka, Uniwersytety zapewniają prawo kontynuowania nauki na dwuletnich studiach II stopnia (magisterskich).
 
Uniwersytet Warszawski przeznacza dla laureatów Konkursu osiem indeksów:
• dwa indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna - do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza; 
• dwa indeksy na trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna - do wyboru specjalności: dziennikarstwo, public relations i marketing medialny oraz fotografia prasowa, reklamowa, wydawnicza; 
• dwa indeksy na trzyletnie studia stacjonarne I stopnia na kierunku: polityka społeczna; 
• dwa indeksy na trzyletnie studia stacjonarne I stopnia na kierunku: nauki polityczne: jeden na specjalności: politologia, drugi na specjalności: bezpieczeństwo wewnętrzne.
Szczegółowe informacje o programach studiów na stronie: www.wdinp.uw.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński oferuje laureatom Konkursu cztery indeksy:
• trzy indeksy na trzyletnie studia stacjonarne (dzienne) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
• jeden indeks na trzyletnie studia niestacjonarne (wieczorowe) I stopnia na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Szczegółowe informacje o programach studiów na stronie: www.media.uj.edu.pl
Fundacja Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" przyznaje laureatom Konkursu stypendium edukacyjne na pokrycie kosztów związanych z nauką, utrzymaniem i zakwaterowaniem studenta. Czesne za studia płatne pokrywa w połowie obowiązującej kwoty Fundacja, pozostałą część pokrywają Uniwersytety.
 
Warunki udziału w Konkursie:
 
 
1) egzamin dojrzałości zdany w roku szkolnym 2008/2009
2) miejsce zamieszkania na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców
3) średnia ocen nie niższa niż 4,5 bądź udokumentowane inne zdolności (np. udział w olimpiadach, konkursach lub wybitne uzdolnienia w jednej dziedzinie)
4) potwierdzony dochód na osobę w rodzinie nie wyższy od 0.7 najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku 
5) udokumentowany dorobek dziennikarski (załączone kserokopie publikacji lub taśmy audiovideo, strony internetowe), mile widziane będą także dowody aktywności społecznej kandydata w wolontariacie
6) pozytywna opinia rekomendującej szkoły (dyrekcji, wychowawcy), która ma prawo wytypować maksimum dwóch kandydatów spośród swoich absolwentów
7) wykonanie następującego zadania pisemnego:
Wyjaśnij, w wybranym przez siebie gatunku (do wyboru: artykuł, esej, recenzja, dyskusja, reportaż) jak można interpretować poniższy fragment z "Listu pasterskiego" biskupa Jana Chrapka:
Wielkość człowieka mierzona jest bezinteresowną umiejętnością służenia ludziom i dobru wspólnemu.
(cytat z: List Pasterski Biskupa Radomskiego na temat troski. Radom, 15 września 2001 r.)
Na początku swojego tekstu napisz nazwę gatunku, który wybrałeś/-łaś. Wskaż także preferowany kierunek studiów spośród wyżej wymienionych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Pracę konkursową oraz wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych warunków, należy przesłać do 19 kwietnia 2009 roku na adres:
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Skwer Kard. Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa
 
Zasady kwalifikacji:
 
Komisja Konkursowa dokonuje oceny nadesłanych przez uczestników konkursu prac i ich dorobku dziennikarskiego. Sprawdza również, czy spełnione zostały inne warunki udziału w konkursie. Zarząd Fundacji w przypadku zajścia szczególnych okoliczności może zakwalifikować do udziału w Konkursie, gdy warunki wymienione w punkcie 3) i 4) nie są spełnione. Na tej podstawie wyłoniona zostaje grupa finalistów konkursu, która zostanie następnie zaproszona do Warszawy. 
 
Komisja Konkursowa przeprowadza w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w czerwcu 2009 roku rozmowę kwalifikacyjną z wszystkimi finalistami konkursu. Przyjeżdżającym do Warszawy finalistom Fundacja zapewnia zwrot kosztów podróży, noclegi i wyżywienie. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej będą podstawowymi kryteriami wyboru laureatów Konkursu.
 
Laureaci winni przedstawić w sekretariatach studiów, na które uzyskali indeks, dokument świadectwa dojrzałości w oryginale w terminie obowiązującym wszystkich kandydatów na tym kierunku studiów. Bez spełnienia tego warunku kandydat nie będzie wpisany na listę studentów.

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version