szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Konkurs z funduszami dla szkół!

phoca_thumb_s_pieniadze2Właśnie ruszył konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów poprawiających poziom edukacji w regionie. Do podziału między zainteresowanych jest kwota 60 mln euro - informuje "Rzeczpospolita"
 
 
W programie regionalnym woj. mazowieckiego jest działanie nr 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”. 
 
Jego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez rozwój regionalnej infrastruktury edukacyjnej. Na wsparcie mogą liczyć placówki wszystkich szczebli. Od przedszkoli poprzez gimnazja do uczelni wyższych. Wspierane mają być te projekty, które - wpływając na poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury edukacyjnej i dydaktycznej w placówkach oraz ich otoczeniu – jednocześnie przyczyniają się do podnoszenia jakości kształcenia.
 
Remonty budynków
 
 
Przykładowa dotacja może zostać przeznaczona na remont szkoły lub jej modernizację. Projekt może dodatkowo uwzględniać elementy termomodernizacji takiego budynku i dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
Kolejnym elementem może być rozbudowa (modernizacja) całej infrastruktury pomocniczej. Przykładowo może to dotyczyć budowy lub doposażenia:
 
- laboratoriów dydaktycznych,
 
- sal do praktycznej nauki zawodu,
 
- pomieszczeń warsztatowych,
 
- pracowni specjalistycznych (chemicznych, biologicznych, komputerowych itp.),
 
- bibliotek (z wyjątkiem zakupu książek),
 
- świetlic,
 
- przyszkolnej infrastruktury sportowej (boiska, sale gimnastyczne, siłownie, baseny, hale sportowe itp.),
 
- gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
 
- obiektów społeczno-edukacyjnych (bursy, internaty, stołówki, domy studenckie).
 
Na miarę XXI wieku
 
Współczesna szkoła, która chce być atrakcyjnym miejscem i nauczać w nowoczesny sposób, musi korzystać z dostępnych narzędzi. Trudno to sobie wyobrazić bez komputerów, dostępu do Internetu, rzutników multimedialnych i systemów nagłośnienia. Nauczyciele i wykładowcy powinni mieć przecież możliwość wspomagania się filmami edukacyjnymi, zdjęciami, slajdami i innymi tego typu prezentacjami. Dlatego zarówno zakup takiego wyposażenia, jak i niezbędnego do niego oprogramowania, może stanowić część projektu. 
 
Jednostki samorządowe mogą przy tym liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 85 proc. kosztów projektu, chociaż jednocześnie nie może ono przekroczyć 10 mln zł. Pozostałe 15 proc. gminy lub powiaty muszą zdobyć samodzielnie, przy czym zgodnie z regulaminem konkursu 3 proc. muszą stanowić ich środki własne.
 
Z wnioskiem na Jagiellońską
 
 
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami) należy dostarczyć do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 
 
Sam wniosek należy przygotować w wersji elektronicznej i w pierwszej kolejności przesłać za pomocą specjalnego systemu MEWA. Następnie w dwóch egzemplarzach złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera albo poczty w punkcie przyjmowania wniosków (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa). Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca. Decyduje data wpływu dokumentów do siedziby MJWPU. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.mazowia.eu.

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version