szkoły, studia, uczelnie, kierunki studiów, edukacja

Nowe średnie wynagrodzenie nauczycieli

phoca_thumb_s_wykres_kobietaMEN precyzuje sposób wykonania przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli zawartych w ustawie Karta Nauczyciela.
 
 
"...Art. 30. 1. Wynagrodzenie nauczycieli, z zastrzeżeniem art. 32, składa się z:
 1) wynagrodzenia zasadniczego; 
 2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; 
 3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 
 4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54. 
 
         2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy..."
 
W związku z licznymi pytaniami Ministerstwo w porozumieniu z RIO stworzyło opis sposobu wykonania tego przepisu m.in. w zakresie:
 
• wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
• ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
• ustalania kwoty różnicy, o której mowa w omawianym przepisie,
• podziału jednorazowego dodatku uzupełniającego.
 
W 2009 obowiązują następujące kwoty wynagrodzenia średniego nauczycieli:
 
od 1 stycznie – Nauczyciel stażysta – 2 178, Nauczyciel kontraktowy – 2 417, Nauczyciel mianowany - 3 136, Nauczyciel dyplomowany – 4 007.
 
od 1 września – Nauczyciel stażysta – 2 287, Nauczyciel kontraktowy – 2 538, Nauczyciel mianowany – 3 293, Nauczyciel dyplomowany – 4 208.
 
Więcej szczegółów w Opisie sposobu wykonania przepisów.

Copyright 2010-2013 www.Edukacja.org

Top Desktop version